Slik jobber vi

Ved inntreden i nye virksomheter igangsettes vanligvis en snuoperasjon gjennom tett samarbeid med ledelsen. Det etableres en omforent strategi og 12 måneders plan for å komme til lønnsom drift og positiv cash-flow raskest mulig, senest 12 måneder etter overtakelse.

Deretter rettes fokus  mot en mer langsiktig vekststrategi med satsning der sannsynligheten for å lykkes er størst. Det legges sterkt fokus på lønnsom organisk vekst og deretter eventuelle supplerende investeringer.

Vi skal ha en langsiktig tilnærming med et kontinuerlig fokus på forbedringsprogrammer og optimalisering av drift. Virksomhetene skal tilstrebe en EBITDA margin over sammenlignbare virksomheter.

Vi tror på balansert målstyring som en integrert del av et langsiktig organisatorisk utviklingsløp.  Våre målområder definerer kritiske suksessfaktorer vi mener er vesentlige for at en virksomhet skal lykkes med å realisere sin strategi over tid.  Disse er Fremragende ledelse, God lønnsomhet og likviditet, Fornøyde kunder og Engasjerte medarbeidere.

Vår oppfølgings- og driftsmodell inkluderer løpende måling og forbedringsarbeid knyttet til disse målområdene.